flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Регламент Пленуму

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постанова Пленуму
  Верховного Суду
  від 30 листопада 2017 року № 1
   
  (зі змінами, внесеними
  постановою Пленуму
  Верховного Суду
  від 6 жовтня 2023 року № 22)

 

РЕГЛАМЕНТ

Пленуму Верховного Суду

 

Загальні положення

Пленум Верховного Суду (далі – Пленум) є колегіальним органом, до складу якого входять усі судді Верховного Суду.

З питань внутрішньої діяльності Верховного Суду Пленум є органом суддівського самоврядування і може виконувати повноваження зборів суддів.

Правові засади, організація і порядок діяльності Пленуму визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Регламентом.

 

Стаття 1. Повноваження Пленуму

 1. Пленум:

1) обирає на посади та звільняє з посад Голову Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду;

2) обирає з числа суддів Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду та увільняє від виконання обов’язків секретаря Пленуму Верховного Суду;

3) заслуховує інформацію Голови Верховного Суду про діяльність Верховного Суду, Секретаря Великої Палати Верховного Суду – про діяльність Великої Палати;

4) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою України;

5) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України;

6) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я;

7) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду;

8) затверджує Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді та її склад;

9) затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Верховного Суду;

10) затверджує бюджетний запит Верховного Суду;

11) з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові рішення, в яких вони були сформульовані;

12) за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при вирішенні судових справ;

13) висловлює недовіру керівнику апарату Верховного Суду, що має наслідком звільнення його з посади;

14) затверджує Положення про апарат Верховного Суду, структуру апарату Верховного Суду і штатний розпис апарату Верховного Суду;

15) обирає на з’їзд суддів України дванадцять делегатів з числа суддів Верховного Суду по три судді від кожного касаційного суду;

16) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

 

Стаття 2. Скликання Пленуму

 1. Пленум скликає Голова Верховного Суду в разі потреби або на вимогу не менш як однієї четвертої від складу суддів Верховного Суду, але не рідше одного разу на три місяці. У разі відсутності Голови Верховного Суду Пленум скликає заступник Голови Верховного Суду.
 2. Про день, час і місце скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд, із зазначенням доповідачів (співдоповідачів) судді Верховного Суду та інші учасники засідання Пленуму повідомляються, як правило, за десять днів, але не пізніш як за п’ять робочих днів до засідання. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму. Матеріали щодо питань, включених до порядку денного, надсилаються у той самий строк в електронному вигляді, а в разі необхідності – у паперовому вигляді.
 3. На засідання Пленуму можуть бути запрошені працівники апарату Верховного Суду, представники органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи. На засіданнях Пленуму присутні керівник, його заступники та керівники структурних підрозділів апарату Верховного Суду.
 4. Порядок скликання та проведення Пленуму з питання дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 5. Засідання Пленуму проводяться у приміщенні Верховного Суду. В залі засідання Пленуму повинні знаходитися символи судової влади: зображення Державного Герба України та Державний Прапор України.

 

Стаття 3. Підготовка і порядок проведення засідань Пленуму

 1. Порядок денний Пленуму формує секретар Пленуму Верховного Суду на підставі подання (вимоги), внесеного відповідно до статті 2 цього Регламенту. Порядок денний із переліком документів, що розглядатимуться, і проектами постанов Пленуму надається (розсилається) суддям Верховного Суду секретарем Пленуму Верховного Суду за допомогою працівників апарату. Документи щодо розгляду питань, включених до порядку денного, за необхідності надаються (розсилаються) іншим учасникам засідання Пленуму.

Ведення протоколу, в якому письмово фіксується перебіг засідання Пленуму, та фіксування засідання технічними засобами покладаються на апарат Верховного Суду.

 1. Судді Верховного Суду мають право вносити Голові Верховного Суду пропозиції про включення питань до порядку денного. Такі пропозиції викладаються у письмовій формі із зазначенням питань, що підлягають розгляду на Пленумі, та мотивів необхідності їх розгляду, а також із доданням проекту постанови Пленуму та інших необхідних матеріалів.
 2. Запропоновані на розгляд Пленуму питання порядку денного не включаються до порядку денного, якщо вони виходять за межі повноважень Пленуму.
 3. Матеріали, що підлягають розгляду на засіданні Пленуму, передаються секретарю Пленуму Верховного Суду в друкованому чи електронному вигляді не пізніш як за двадцять робочих днів до засідання. Питання, які виносяться на позачергове засідання Пленуму, подаються не пізніш як за десять робочих днів до засідання.
 4. Інформація про час і місце проведення засідання Пленуму розміщується на офіційному веб-сайті Верховного Суду. Розміщення в залі запрошених осіб забезпечує відповідний структурний підрозділ апарату Верховного Суду. За рішенням Пленуму представники засобів масової інформації можуть не допускатися до участі в засіданні Пленуму під час розгляду окремих питань.
 5. Дотримання порядку під час засідання Пленуму забезпечує відповідний структурний підрозділ апарату Верховного Суду, який виконує розпорядження головуючого на засіданні Пленуму та секретаря Пленуму Верховного Суду.
 6. Засідання Пленуму відкриває Голова Верховного Суду. У разі відсутності Голови Верховного Суду засідання Пленуму відкриває особа, яка виконує його обов’язки.
 7. З метою підрахунку голосів за підсумками розгляду окремих питань порядку денного Пленуму обирається лічильна комісія за процедурою, передбаченою частиною п’ятою статті 4 цього Регламенту.
 8. Засідання Пленуму є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму, крім випадків, установлених Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Для встановлення кворуму та визначення кількості поданих під час голосування голосів враховується фактична кількість суддів Верховного Суду. У разі відсутності кворуму засідання переноситься на іншу дату (час).

Судді Верховного Суду на засіданні Пленуму не можуть утримуватися від голосування.

 1. Після відкриття засідання Пленуму головуючий повідомляє про кількість присутніх суддів Верховного Суду, участь у роботі Пленуму осіб, запрошених на засідання, присутність представників засобів масової інформації, а також оголошує питання, які включено до порядку денного.
 2. Порядок денний затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні Пленуму. До порядку денного можуть бути включені й інші питання за умови, що вони відповідним чином підготовлені згідно з вимогами частини другої цієї статті.
 3. Після затвердження порядку денного слово надається особам, визначеним для доповіді (співдоповіді). Доповідачу (співдоповідачу) можуть бути поставлені усні чи письмові запитання. Час, що буде відведено для доповіді (співдоповіді) та виступу під час обговорення, визначається шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні Пленуму.
 4. Після доповіді (співдоповіді) та висловлення запрошеними особами своїх думок суддям Верховного Суду та іншим учасникам засідання надається слово для виступів з метою обговорення доповіді (співдоповіді). Головуючий веде засідання неупереджено, створюючи суддям та іншим особам рівні умови для обговорення питань порядку денного, не обмежуючи їх у можливості ставити і знімати запитання та не коментуючи їх висловлювань. Обговорення може бути припинене лише за пропозицією суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні Пленуму.
 5. З метою підготовки питань для розгляду на Пленумі можуть створюватися робочі групи з числа суддів Верховного Суду та інших фахівців з відповідних питань. Рішення про створення робочих груп і їх персональний склад затверджуються більшістю присутніх на засіданні Пленуму.
 6. Після обговорення питання, що розглядається, головуючий оголошує і виносить на голосування проект постанови Пленуму в цілому чи окремо кожен її пункт. Постанова (її окремий пункт) вважається прийнятою, якщо за неї (нього) подано більшість голосів суддів, присутніх на засіданні Пленуму. За однакової кількості голосів «за» і «проти» постанова Пленуму (її окремий пункт) вважається неприйнятою. У разі необхідності доопрацювання проекту постанови чи деяких її положень постанова може бути прийнята у першому читанні. У цьому випадку може бути створена робоча група для доопрацювання проекту постанови, після чого визначається дата наступного засідання Пленуму для розгляду цього проекту і дата, до якої учасники Пленуму можуть подати зауваження та пропозиції до нього (але не більше ніж десять днів після прийняття постанови у першому читанні). До другого та наступних читань готується порівняльна таблиця, в якій наводяться текст проекту постанови, подані до нього зауваження і пропозиції, рішення робочої групи й остаточна редакція проекту постанови.
 7. Протокол засідання Пленуму остаточно оформляє секретар Пленуму Верховного Суду протягом десяти днів після закінчення засідання, а підписує – головуючий і секретар Пленуму Верховного Суду (у разі відсутності секретаря Пленуму Верховного Суду – суддя, якого Пленум визначив секретарем засідання). До протоколу обов’язково додається відповідний носій інформації з даними фіксування засідання технічними засобами (диск, флеш-накопичувач тощо), а в разі необхідності – повне або часткове його письмове розшифрування.
 8. Засідання Пленуму проводиться державною мовою. У разі коли запрошена на засідання особа не володіє державною мовою, вона має право виступати іншою мовою, якою володіє, та/або користуватися послугами перекладача. Про свій намір висловлюватись іншою мовою, користуватися послугами перекладача особа повинна завчасно повідомити секретаря Пленуму Верховного Суду. Організація перекладу виступу покладається на апарат Верховного Суду.
 9. Судді Верховного Суду та інші учасники засідання Пленуму виступають, дають пояснення, ставлять запитання та відповідають на них лише з дозволу головуючого.
 10. Пленум приймає з розглянутих питань постанови. Прийняту остаточно постанову у строк до десяти днів опрацьовує робоча група з урахуванням редакційних правок. Завізована в установленому порядку постанова передається на підпис секретарю Пленуму Верховного Суду (судді, якого Пленум визначив секретарем засідання) та головуючому.
 11. Копія постанови Пленуму не пізніше трьох днів з дня її підписання надсилається суддям Верховного Суду та заінтересованим особам в електронному вигляді, а в разі необхідності – у паперовому вигляді.
 12. Друкований та електронний тексти постанови Пленуму секретар Пленуму Верховного Суду негайно передає до відповідних структурних підрозділів апарату Верховного Суду для оприлюднення в офіційному друкованому органі і на веб-сайті Верховного Суду.
 13. Контроль за виконанням постанов Пленуму здійснює секретар Пленуму Верховного Суду, а за рішенням Пленуму – Голова Верховного Суду.

 

Стаття 4. Порядок обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду

 1. Пленум обирає Голову Верховного Суду на посаду більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування. Голова Верховного Суду обирається з числа суддів Верховного Суду строком на чотири роки з правом обіймати посаду Голови Верховного Суду не більше двох строків поспіль. Голова Верховного Суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду. Пленум з питання обрання Голови Верховного Суду скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду.
 2. Пленум обирає заступника Голови Верховного Суду за пропозицією Голови Верховного Суду. Заступник Голови Верховного Суду обирається на посаду строком на чотири роки та звільняється з посади Пленумом. Рішення про його обрання на посаду та про звільнення з посади приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування.
 3. Під час обрання суддів на посади Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду головуючим на засіданні Пленуму не може бути суддя, який є кандидатом для обрання на ці посади. У разі якщо Голова Верховного Суду відсутній або претендує на зайняття посади, на засіданні головує суддя Верховного Суду, який обирається із числа суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні Пленуму.
 4. На засіданні Пленуму затверджується форма бюлетенів для таємного голосування. Рішення про форму бюлетенів для таємного голосування Пленум ухвалює шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні.
 5. Головуючий на засіданні Пленуму вносить пропозицію про створення комісії з організації та проведення виборів Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду (далі – лічильна комісія) відповідно до частини восьмої статті 3 цього Регламенту. До лічильної комісії шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів Верховного Суду, присутніх на засіданні Пленуму, обираються п’ять суддів, які не є кандидатами для обрання на посади. До складу лічильної комісії включаються щонайменше по одному судді від кожного касаційного суду. Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову та секретаря комісії, про що складається протокол.
 6. Голові лічильної комісії передається протокол, яким затверджені форми бюлетенів, підписаний головуючим на засіданні Пленуму. У бюлетенях для голосування за кандидатури на посади Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду зазначаються назви вакантних посад і прізвища всіх кандидатів (в алфавітному порядку), що на них претендують. Кількість кандидатур на вакантну посаду не обмежується.
 7. Унесення прізвищ кандидатів до бюлетенів здійснюється лише за наявності усної або письмової їхньої згоди балотуватися на посаду. Суддя може балотуватися одночасно лише на одну посаду.
 8. Судді Верховного Суду до початку голосування можуть ставити кандидатам запитання та брати участь в обговоренні їхніх кандидатур.

 

Стаття 5. Порядок голосування за кандидатури на посади Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду

 1. Лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за кількістю суддів, присутніх на засіданні Пленуму. Головуючий на засіданні Пленуму на звороті кожного бюлетеня ставить власноручний підпис і відбиток печатки Верховного Суду та передає бюлетені голові лічильної комісії, про що складається відповідний акт. Бюлетені без підпису головуючого на засіданні Пленуму та відбитка печатки Верховного Суду вважаються недійсними.
 2. Судді отримують бюлетені для таємного голосування від членів лічильної комісії під підпис у реєстраційному списку. Бюлетені, що залишилися, погашаються.
 3. Лічильна комісія забезпечує таємність голосування. У кабіну (окреме приміщення) для голосування ніхто, крім особи, яка голосує, не допускається. Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів комісії, а під час голосування знаходиться в місці, доступному для огляду всіма учасниками засідання Пленуму.
 4. Голосування за певного кандидата відбувається шляхом викреслення прізвищ інших кандидатів (якщо такі є) та залишення в бюлетені прізвища одного кандидата, який підтримується.

 

Стаття 6. Порядок визначення результатів голосування з питання обрання Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду

 1. Після проведення таємного голосування лічильна комісія перевіряє цілісність печатки на скриньці для голосування, відкриває її, перевіряє дійсність бюлетенів, підраховує голоси «за» і «проти» кожного кандидата, а також складає протокол підрахунку голосів, в якому зазначається кількість суддів, що одержали бюлетені, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, кількість голосів, поданих «за» і «проти» кандидатів, і тих кандидатів, що набрали більшість голосів. Протокол підписують голова та члени лічильної комісії. Голова лічильної комісії на цьому ж засіданні Пленуму оголошує протокол.
 2. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, зіпсовані й ті, в яких дописано інші прізвища, залишено прізвища двох і більше кандидатів на одну й ту саму посаду, а також ті, з яких неможливо встановити волевиявлення.
 3. Обраними на відповідні посади вважаються особи, за яких подано більшість голосів від загального складу Пленуму. На підставі протоколу таємного голосування оформляється постанова Пленуму про обрання цих осіб.
 4. У разі коли жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, за рішенням лічильної комісії проводиться повторне голосування за двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів на відповідну посаду.
 5. Якщо під час повторного голосування жодного з кандидатів не обрано, проводяться нові вибори на відповідну посаду.
 6. Копія постанови Пленуму про обрання суддів на адміністративні посади, оформлена в установленому порядку, засвідчується гербовою печаткою Верховного Суду та надсилається Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України.

 

Стаття 7. Обрання секретаря Пленуму Верховного Суду та увільнення його від виконання обов’язків

 1. Секретар Пленуму Верховного Суду обирається на посаду строком на чотири роки з числа суддів Верховного Суду за поданням Голови Верховного Суду.
 2. Під час розгляду питання про обрання секретаря Пленуму Верховного Суду обов’язки секретаря на цьому засіданні виконує суддя Верховного Суду, якого Пленум відкритим голосуванням визначить секретарем засідання.
 3. Секретар Пленуму Верховного Суду обирається та увільняється від виконання обов’язків шляхом відкритого голосування, крім випадків прийняття Пленумом у встановленому цим Регламентом порядку рішення про таємне голосування.
 4. Обраним на посаду секретаря Пленуму Верховного Суду вважається суддя, за якого шляхом відкритого або таємного голосування подано більшість голосів суддів від загального складу Пленуму.
 5. За поданням Голови Верховного Суду, за власним бажанням або за рішенням не менш як однієї четвертої від складу суддів Верховного Суду секретар Пленуму Верховного Суду увільняється від виконання обов’язків шляхом відкритого або таємного голосування більшістю голосів суддів від загального складу Пленуму.

 

Стаття 8. Дострокове звільнення суддів з посад Голови Верховного Суду та заступника Голови Верховного Суду

 1. Голова Верховного Суду та заступник Голови Верховного Суду звільняються з посад Пленумом у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим Регламентом.
 2. Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом визначається виключно статтею 41 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Регламент у цьому випадку не застосовується.
 3. Питання про дострокове звільнення з посади Голови Верховного Суду чи заступника Голови Верховного Суду Пленум розглядає за особистою заявою особи, яка обіймає цю посаду, або за поданням не менш як однієї третини від складу Пленуму, скріпленим їх підписами. У заяві чи поданні про дострокове звільнення судді з адміністративної посади повинна бути наведена конкретна причина такого звільнення.
 4. У разі необхідності Пленум може створити комісію з перевірки наявності причин для прийняття рішення про дострокове звільнення та їх обґрунтованості. Кількісний і персональний склад такої комісії та її повноваження визначає Пленум.
 5. Питання про дострокове звільнення суддів із зазначених у частині першій цієї статті посад вирішується таємним голосуванням. Пленум створює комісію, яка забезпечує проведення відповідної процедури за правилами, передбаченими статтями 4 і 6 цього Регламенту.
 6. Суддя вважається звільненим з посади Голови Верховного Суду чи заступника Голови Верховного Суду, якщо за це подано більшість голосів від загального складу Пленуму. Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу повноважень судді Верховного Суду.
 7. За результатами голосування Пленум приймає постанову, яка оформляється в установленому порядку.
 8. Питання про недовіру Голові Верховного Суду не можна повторно ініціювати протягом року з дня його розгляду на засіданні Пленуму.

 

Стаття 9. Надання висновків щодо проектів законодавчих актів

 1. Пленум надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України.
 2. Надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням системи судоустрою України, здійснюється за поданням Голови Верховного Суду, а в разі його відсутності заступника Голови Верховного Суду в порядку, передбаченому статтею 3 цього Регламенту. Ініціювати внесення такого подання мають право Секретар Великої Палати Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду,
  а також не менш як одна четверта від складу суддів Верховного Суду.

 

Стаття 91. Суб’єкти звернення про прийняття рішення Пленумом Верховного Суду про звернення до Конституційного Суду України

 1. Пленум приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України за поданням Голови Верховного Суду, а в разі його відсутності – заступника Голови Верховного Суду в порядку, передбаченому статтею 3 цього Регламенту.
 1. Голова Верховного Суду, а в разі його відсутності – заступник Голови Верховного Суду вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду подання про прийняття рішення Пленумом Верховного Суду про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України:

за зверненням Секретаря Великої Палати Верховного Суду, голів касаційних судів у складі Верховного Суду,  а також не менш як однієї четвертої від складу суддів Верховного Суду;

         за зверненням місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів (далі – суди) щодо конституційності закону чи іншого правового акта.

 

Стаття 92. Прийняття рішення Пленумом Верховного Суду про звернення до Конституційного Суду України

 1. Попередній розгляд питань щодо внесення до Конституційного Суду України подання та підготовку відповідного проекту постанови Пленуму Верховного Суду і проекту конституційного подання здійснює Велика Палата Верховного Суду або відповідний касаційний суд у складі Верховного Суду спільно з відповідним структурним підрозділом Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду (Робоча група щодо підготовки конституційних подань (далі – Робоча група)). За результатами такого розгляду готується висновок, який передається Голові Верховного Суду, а в разі його відсутності – заступнику Голови Верховного Суду для внесення подання на Пленум Верховного Суду.
 2. Звернення суду з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України розглядається Пленумом Верховного Суду на найближчому черговому засіданні, якщо таке звернення надійшло не пізніше ніж за місяць до засідання.
 1. Проект постанови Пленуму Верховного Суду про відмову у зверненні до Конституційного Суду України повинен містити мотивовану підставу відмови у зверненні до Конституційного Суду. У проекті постанови Пленуму Верховного Суду про звернення до Конституційного Суду України зазначається посилання на відповідне конституційне подання, яке має бути мотивованим.

 

Стаття 93. Порядок підготовки рішень Пленуму Верховного Суду про звернення до Конституційного Суду України

 1. Постанову Пленуму Верховного Суду щодо звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням та відповідне конституційне подання у строк до п'яти днів з моменту його прийняття редакційно доопрацьовує Департамент аналітичної та правової роботи Верховного Суду, після чого її візують Секретар Великої Палати Верховного Суду, голова відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду (голови касаційних судів), керівник Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду, виконавець та підписує Голова Верховного Суду.

 

Стаття 10. Надання висновків про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину та про неспроможність  виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я 

 1. Пленум на підставі рішення Верховної Ради України, прийнятого відповідно до статті 111 Конституції України, надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину.
 2. Пленум на підставі звернення Верховної Ради України, прийнятого відповідно до статті 110 Конституції України, ухвалює та вносить письмове подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я.
 3. Розгляд питань, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, Пленум здійснює за правилами, передбаченими відповідним законом та статтею 3 цього Регламенту, а голосування відбувається таємно.

 

Стаття 11. Затвердження Положення про апарат Верховного Суду, структури апарату Верховного Суду і штатного розпису апарату Верховного Суду

 1. Пленум за поданням Голови Верховного Суду затверджує Положення про апарат Верховного Суду, структуру апарату Верховного Суду і штатний розпис апарату Верховного Суду у порядку, встановленому статтею 3 цього Регламенту.

 

Стаття 12. Висловлення недовіри керівнику апарату Верховного Суду

 1. Пленум висловлює недовіру керівнику апарату Верховного Суду, що має наслідком звільнення його з посади, у порядку, встановленому статтею 3 цього Регламенту.
 2. За рішенням Пленуму керівник апарату Верховного Суду доповідає про стан організаційного забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи.

 

Стаття 13. Розгляд та вирішення інших питань, віднесених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень Пленуму

 1. Пленум розглядає питання затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді та її складу, заслуховує інформацію Голови Верховного Суду про діяльність Верховного Суду, Секретаря Великої Палати Верховного Суду – про діяльність Великої Палати, затверджує склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Верховного Суду, затверджує бюджетний запит Верховного Суду, розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень, у порядку, встановленому статтею 3 цього Регламенту.

 

Стаття 14. Діловодство Пленуму

 1. Секретар Пленуму Верховного Суду з питань організації виконання постанов Пленуму та ведення діловодства координує і спрямовує роботу відповідного структурного підрозділу апарату Верховного Суду, який веде діловодство за матеріалами Пленуму, зберігає документи про перевірку виконання постанов Пленуму, протоколи, постанови, листування Пленуму із судами, установами й організаціями з питань діяльності Пленуму, інші документи.
 2. Секретар Пленуму Верхового Суду забезпечує за допомогою апарату Верховного Суду надання (розсилання) копій постанов Пленуму суддям Верховного Суду, іншим судам, запрошеним особам (за необхідності) та головному редакторові офіційного друкованого органу Верховного Суду.

 

Стаття 15. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту

  1. Зміни і доповнення до цього Регламенту Пленум може внести за поданням Голови Верховного Суду чи за поданням не менш як однієї четвертої від складу суддів Верховного Суду.
  2. Усі необхідні документи та проект постанови Пленуму готують ініціатори внесення змін. Ці матеріали розглядаються в порядку, передбаченому статтею 3 цього Регламенту.
  3. Рішення про внесення змін до цього Регламенту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Пленуму.
  4. Внесення змін до Регламенту щодо процедури обрання на посуду та звільнення з посади Голови Верховного Суду менше ніж за шість місяців до закінчення строку його повноважень не допускається.