flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади впровадження у Верховному Суді механізмів заохочення викривачів та формування в них культури повідомлення про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Голови Верховного Суду
  01.02.2022 № 8

І. Загальні положення

 

 1. Ці Засади розроблено відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції», норм Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, з урахуванням роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України ‘’Про запобігання корупції’’».

 

 1. Метою цих Засад є впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що сприятиме викривачам у виявленні та повідомленні ними про можливі факти таких правопорушень, вчинених працівниками Верховного Суду, а також формуванню поваги до викривачів як частини антикорупційної культури.

 

 1. Терміни та скорочення, що вживаються в цих Засадах:

викривач – працівник Верховного Суду або інша фізична особа, яка за наявності в неї переконання, що відома їй інформація є достовірною, повідомила керівництво Верховного Суду або уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншим працівником Верховного Суду, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або участю в передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

внутрішні канали повідомлення – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення викривачем, який працює, проходить службу чи навчання у Верховному Суді, Голові Верховного Суду, керівнику апарату Верховного Суду, посадовим особам, які виконують їхні обов’язки, або уповноваженому підрозділу з питань запобігання корупції інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;

керівництво Суду – Голова Верховного Суду, керівник апарату Верховного Суду, посадові особи, які виконують їхні обов’язки;

механізми заохочення та формування культури повідомлення — способи стимулювання викривачів до подання ними повідомлень про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Верховному Суді та формування в них культури таких повідомлень;

повідомлення, повідомлення про корупцію — повідомлення про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

Суд – Верховний Суд;

уповноважений підрозділ — відділ запобігання та виявлення корупції Верховного Суду.

Інші терміни в цих Засадах вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 

 1. Суд забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, у тому числі шляхом упровадження механізмів їх заохочення та формування в них культури такого повідомлення.

 

 1. Суд заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Суду шляхом:

1) систематичної роботи щодо запобігання корупції в Суді;

2) вжиття просвітницьких заходів щодо обізнаності працівників Суду зі своїми можливостями викривати корупцію;

3) об'єктивного та неупередженого реагування на кожне повідомлення відповідно до Закону;

4) забезпечення конфіденційності під час взаємодії з викривачами;

5) формування впевненості викривачів у належному захисті їхніх прав від можливих заходів негативного впливу;

6) невідкладного здійснення захисту викривачів від негативних заходів впливу або загрози їх застосування щодо них.

 

ІІ. Механізми заохочення викривачів до подання повідомлень та засоби формування в них культури таких повідомлень

 

 1. Механізмами заохочення викривачів до подання повідомлень, а також формування в них культури таких повідомлень є комплекс засобів, за допомогою яких у працівників Суду формується чітке уявлення про можливості належного повідомлення про корупцію, у них прищеплюється повага до викривачів, і вони всіляко заохочуються до таких повідомлень.

 

 1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються в таких формах:

1) надання уповноваженим підрозділом методичної допомоги та консультацій працівникам Суду й іншим викривачам з питань здійснення повідомлення;

2) видання організаційно-розпорядчих документів з питань механізмів заохочення працівників Суду до повідомлень;

3) впровадження морального та матеріального заохочення викривачів.

 

 1. Механізми формування культури повідомлення реалізуються в таких формах:

1) видання організаційно-розпорядчих документів з питань формування культури повідомлення;

2) вжиття заходів інформаційного характеру щодо висвітлення викривачів як відповідальних громадян та формування у працівників Суду гідного ставлення до них;

3) проведення внутрішніх навчань або інших просвітницьких заходів з питань формування культури повідомлення.

 

ІІІ. Організаційні засади функціонування механізмів заохочення та формування культури повідомлення

 

 1. Викривач самостійно визначає, які канали, передбачені Законом, використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

 

 1. Керівництво Суду організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення про корупцію та забезпечує функціонування механізму заохочення викривачів.

 

 1. Внутрішні процедури й механізми прийняття та розгляду повідомлень, їх перевірки та належного на них реагування визначаються у відповідному організаційному документі, який є гарантією формування культури повідомлення.

 

 1. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення працівників Суду та інших осіб, які можуть бути викривачами, до повідомлень та формування в них культури повідомлення здійснює уповноважений підрозділ шляхом:

1) ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення Суду;

2) якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні канали повідомлення, у частині корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Суду;

3) постійної взаємодії з викривачами та інформування їх про стан та результати розгляду поданих ними повідомлень;

4) надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

5) розміщення на офіційному вебпорталі та у внутрішній корпоративній мережі «Інтранет» інформації про функціонування в Суді каналів для повідомлень;

6) поширення серед працівників Суду інформації:

щодо правового статусу викривача, прав та гарантій його захисту;

щодо порядку розгляду повідомлень;

щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги.

 

 1. Уповноважений підрозділ співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом, вживає заходів щодо захисту працівників, які є викривачами.

Керівник уповноваженого підрозділу визначає окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

 

 1. Загальні принципи системи заохочень викривачів у Суді полягають у поєднанні застосування до них моральних та матеріальних стимулів.

Моральне заохочення ґрунтується на особистій заінтересованості викривача у визнанні його ролі у викритті корупції, високої оцінки його вчинку та заслуг у колективі та може здійснюватися шляхом застосування заходів заохочення, передбачених нормами відповідного законодавства, за винятком випадків, коли викривач не надав письмової згоди на розкриття інформації про його особу.

Працівники Суду, які набули статусу викривача та своїми антикорупційними діями та викривальною поведінкою зробили особистий вклад у забезпечення зміцнення авторитету судової влади, можуть бути представлені до нагородження заохочувальними відзнаками Суду відповідно до порядку, визначеного відповідним організаційно-розпорядчим документом Суду. Стосовно таких викривачів з вищенаведених підстав також може бути ініційовано питання щодо представлення їх до нагородження відзнаками Ради суддів України в установленому порядку.

  Матеріальне заохочення викривача здійснюється відповідно до Закону, а також шляхом надання працівнику Суду підвищеного розміру щомісячної премії, інших передбачених законодавством про працю чи колективним договором виплат. Зазначене питання вирішується з урахуванням вимог, передбачених законодавством та організаційно-розпорядчими документами Суду з питань преміювання.

  Матеріальне стимулювання викривачів (у межах фонду оплати праці та відповідно до чинного законодавства) можливе з дотриманням таких умов:

повідомлення про корупцію скеровано працівником Суду добровільно (без впливу зовнішніх факторів, у т. ч. без проведення стосовно нього відповідної перевірки чи вжиття інших заходів);

виплата матеріального заохочення не спричинить розкриття особи викривача.

 

 1. Уповноважений підрозділ відповідно до графіка, визначеного антикорупційною програмою Суду, організовує (проводить) навчальні заходи з питань здійснення повідомлень, захисту викривачів, механізмів заохочення і формування культури повідомлення та поваги до викривачів.

 

 1. З метою заохочення та формування культури повідомлення уповноважений підрозділ може розробляти відповідні внутрішні документи інформаційного характеру та, за необхідності, організаційно-розпорядчі документи.

 

ІV. Права та гарантії захисту викривачів

 

 1. Працівник Суду, який є викривачем, відповідно до Закону має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені Законом;

2) подавати докази на підтвердження свого повідомлення (заяви);

3) отримувати від уповноваженого підрозділу Суду підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися давати їх;

5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача;

6) на конфіденційність;

7) подавати повідомлення без зазначення відомостей про себе (анонімно);

8) у разі загрози життю і здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

9) на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір відповідно до законодавства;

10) на винагороду у визначених законом випадках;

11) на отримання психологічної допомоги;

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках, а також на захист трудових прав;

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду за фактом повідомлення ним інформації;

 1. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

 

 1. Відомості про особу, яка здійснила повідомлення, є конфіденційними, навіть у разі якщо вона не є викривачем у розумінні Закону.

Інформація, що міститься в повідомленні, може бути розголошена лише в порядку та випадках, передбачених Законом.

 

 1. Крім передбачених Законом гарантій захисту викривача у зв'язку зі здійсненим ним повідомленням, Суд додатково вживає заходів для запобігання дискримінації викривача порівняно з іншими працівниками Суду, недопущення зміни його посадових обов'язків, будь-яких інших форм психологічного впливу на нього.

 

 V. Контроль ефективності механізмів заохочення та формування культури повідомлення

 

 1. Уповноважений підрозділ упродовж періоду дії антикорупційної програми Суду в порядку самоконтролю за необхідності проводить аналіз стану здійснення заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення. Про результати самооцінки успішності таких заходів повідомляється керівництво Суду.

 

 1. Під час здійснення аналізу застосовуються такі індикатори:

1) кількість повідомлень викривачів;

2) кількість звернень щодо порушення прав працівників через здійснене повідомлення тощо;

3) кількість проведених роз'яснювальних заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;

4) кількість методичних та інформаційних матеріалів просвітницького характеру щодо викривачів.