flag Судова влада України
| Українська | English |

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок особистого прийому громадян у Верховному Суді

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Верховного Суду

03.04.2018 № 40 - ОД

(у редакції наказу

Голови Верховного Суду

від 11.01.2022 № 2

зі змінами, унесеними наказом

Голови Верховного Суду

від 05.05.2023 № 95

зі змінами, унесеними наказом

Голови Верховного Суду

від 05.07.2023 № 142)

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та інших законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення. З урахуванням особливої ролі судової влади в механізмі реалізації державної влади в Україні, правових засад її організації як самостійної незалежної гілки державної влади відповідно до статті 126 Конституції України, статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», європейських та міжнародних стандартів незалежності суддів, у Верховному Суді забезпечується організація та проведення об’єктивного розгляду звернень громадян й особистого прийому громадян.

2. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистого прийому громадян у Верховному Суді.

3. З метою забезпечення незалежності суддів, неприпустимості непроцесуального впливу на суддю, ураховуючи вимоги чинного законодавства України, європейські та міжнародні стандарти незалежності суддів, зважаючи на положення статті 156 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», особистий прийом громадян у Верховному Суді з питань організаційного забезпечення діяльності Верховного Суду здійснює керівник апарату Верховного Суду та його перший заступник і заступники – керівники секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду (далі також – посадова особа, посадові особи).

4. Посадові особи, здійснюючи особистий прийом громадян, керуються Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», Положенням про апарат Верховного Суду, Інструкцією з діловодства Верховного Суду, цим Порядком.

5. Особистий прийом громадян здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.

6. Графік особистого прийому громадян затверджує Голова Верховного Суду своїм наказом.

7. Графік та інформація про порядок особистого прийому громадян оприлюднюються на офіційному вебсайті та в приміщеннях Верховного Суду в доступних для вільного огляду місцях.

8. Особистий прийом громадян здійснюють:

1)  керівник апарату Верховного Суду – з питань організаційного забезпечення діяльності Верховного Суду;

2)  заступники керівника апарату – керівники секретаріатів касаційних судів у складі Верховного Суду – з питань організаційного забезпечення діяльності відповідних касаційних судів.

9. Питання, які вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються. Особистий прийом громадян не здійснюється з приводу розгляду конкретних судових справ, надання консультацій із правових питань.

10. У разі відсутності посадової особи особистий прийом громадян здійснює особа, яка виконує її обов’язки, або уповноважена нею посадова особа.

11. Прийом громадян, які мають встановлені законодавством пільги, здійснюється в першочерговому порядку.

12. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

13. Запис на особистий прийом громадян здійснюється в робочий час не пізніше ніж за один робочий день до дня прийому відповідною посадовою особою за номерами телефонів, оприлюдненими на офіційному вебсайті Верховного Суду, чи шляхом подання звернення до Верховного Суду (у тому числі з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку):

1)  Верховний Суд: номер телефону – (044) 591-09-73; електронна адреса – inbox@supreme.court.gov.ua;

2)  Касаційний адміністративний суд: номер телефону – (044) 501-95-30; електронна адреса – kas@supreme.court.gov.ua;

3)  Касаційний господарський суд: номер телефону – (044) 207-58-24; електронна адреса – kgs@supreme.court.gov.ua;

4)  Касаційний кримінальний суд: номер телефону – (044) 591-09-46; електронна адреса – kks@supreme.court.gov.ua;

5)  Касаційний цивільний суд: номери телефонів – (044) 591-10-00, електронна адреса – kcs@supreme.court.gov.ua.

14. Запис на особистий прийом громадян до керівника апарату Верховного Суду, його першого заступника здійснюється в разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено або не може бути вирішено після особистого прийому заступника керівника апарату – керівника секретаріату відповідного касаційного суду чи за результатом розгляду письмового звернення.

15. Запис на особистий прийом громадян здійснює структурний підрозділ апарату Верховного Суду, що відповідає за розгляд звернень та надання інформації.

16. Працівники Верховного Суду, що здійснюють запис на особистий прийом громадян:

1) під час запису (телефоном) з'ясовують: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, його номер телефону чи інші засоби зв’язку, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався з цього питання і яке було прийнято рішення;

2) визначають посадову особу, до компетенції якої належить вирішення порушеного громадянином питання;

3) вивчають подані громадянином документи (у разі письмового звернення);

4) визначають (ураховуючи графік особистого прийому громадян, черговість запису) дату та час, у який здійснюватиметься особистий прийом, і повідомляють їх громадянину.

17. Структурні підрозділи апарату Суду, що відповідають за розгляд звернень, складають списки громадян, які записалися на особистий прийом, і готують інформацію стосовно порушених заявниками питань.

За день до прийому списки громадян, які записалися на особистий прийом, з відповідною інформацією подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

18. Посадовою особою може бути відмовлено у здійсненні особистого прийому громадян з таких підстав:

1) повторне звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

2) звернення стосується розгляду конкретних судових справ або надання консультацій із правових питань;

3) порушення строку, встановленого статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

4) письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого не можливо встановити авторство;

5)  якщо питання, порушені у зверненні, не відносяться до компетенції Верховного Суду.

19. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом громадян з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

20. Іноземці та особи без громадянства користуються такими самими правами щодо особистого прийому громадян, як і громадяни України.

21. Громадянам необхідно прибувати до Верховного Суду завчасно з урахуванням порядку пропуску до його приміщень.

22. Прийом громадян, які запізнилися, не здійснюється.

23. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та в разі потреби – документ, що підтверджує його повноваження, право на встановлені законодавством пільги.

В особистому прийомі можуть брати участь: особи, які перебувають у родинних стосунках з громадянами; представники громадян чи юридичних осіб; представники трудового колективу; представники правозахисних організацій (особи та їх повноваження мають бути підтверджені відповідними документами).

24. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного  громадянина вносяться до Журналу особистого прийому громадян у Верховному Суді, за формою визначеною додатком до цього Порядку.

25. Під час проведення особистого прийому може бути присутній працівник структурного підрозділу, що відповідає за розгляд звернень. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

26. Посадова особа під час особистого прийому розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Інформація про результат особистого прийому вноситься до Журналу особистого прийому громадян у Верховному Суді.

27. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в такому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь, про що зазначається на зверненні.

28. У разі, якщо громадянин після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі особистого прийому громадян у Верховному Суді.

29. Письмові та усні звернення, подані (у тому числі оформлені) під час особистого прийому відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», з резолюцією посадової особи передаються за належністю.

30. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а в разі її відсутності – особи, яка виконує її обов’язки.

31. Облік особистого прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом, що відповідає за розгляд звернень та надання інформації.

 

Начальник відділу розгляду звернень

та надання публічної інформації                                      Максим МЕТКИЙ